top of page
Halftone Image of Crowd
Line separator

TEDGA HAREKETi

TEDGA doğa ve toplumun bir bütün olduğunu ve birlikte incelenmesi gerektiğini savunur. Bireylerin toplumun dinamiklerini tetikleyecek fikirlerine değer verir ve onları hayata geçirmek için yol gösterir. Sivil toplum kuruluşlarının projelerini destekler, yeni proje fikirleri için yerel yönetimler ve özel sektörle işbirlikleri düzenler. 

AMAÇLAR & HEDEFLER & TÜZÜK .

1. Derneğin ana hedefleri; toplumsal ve ekolojik problemlerin ve olguların belirlenmesi, araştırılması ve izlenmesi, çıktılarının kamuoyu yararına paylaşılması, bu çıktıların projelendirilerek hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir bir yapı kurulmasını amaçlamaktır.

 

Buna bağlı olarak;

1.1.Dernek, dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı ve diğer nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin o ülke içerisinde yaşayan bireylerle bireyler, bireylerle kurumlar ve/veya kurumlarla kuruluşların aralarındaki sorunların çözümüne yönelik diyalogların geliştirilmesi ve uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların sorunları hakkında araştırma yapmak, bu araştırmalara destek vermek, araştırmaları izlemek ve sonuçlarını paylaşmak adına çalışmak.

1.2. Dernek, çevre sorunları, su, hava ve toprak kirliliği, hayvan hakları ve yaşam alanlarının tahribatı, bu konuların bölgesel toplumla olan ilişkilerini, neden-sonuç bağlamlarını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve yaygınlaştırılmasına bağlı çalışmaları, teknolojik ve sosyal inovatif projeleri sürdürmek. Çevre sorunlarının çözümünde paydaş birey ve yapıların işbirliklerini geliştirmek.

1.3. Dernek, insan ve çevre korelasyonunu toplumun daha sağlıklı ve erişilebilir bir yapıda ilerlemesine yardımcı olmak için sürdürülebilir yapılanmalar, etkinlikler, gözlemler ve araştırmalar çerçevesinde geliştirmek ve belgelendirmek.

1.3.1. Derneğin hedef kitlesini oluşturan kişilerin temel insan haklarından yararlanması için ulusal ve uluslararası mevzuat konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak, ulusal ve uluslararası projeler yapmak ve yayınlar çıkarmak.

1.3.2. Yukarıdaki 1.1. ve 1.2. maddede belirtilen derneğin hedef kitlesini oluşturan konular hakkında psiko-sosyal, dilsel, kültürel, çevresel, sanatsal, teknolojik ve ekonomik sorunları saptamak, bu sorunlara dikkat çekip çözümler üretmek için bilimsel araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak.

1.3.3. Derneğin amacına yönelik çalışmalar yürüten ve proje çağrılarına ortak olabilecek yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, ulusal yapılanmalar ve uluslararası yapılanmalar ile fiziki etkinlikler düzenlemek, bu etkinliklerdeki katılımcıları izlemek ve etkinlik sonuçlarını yaygınlaştırmak adına dijital ve yazılı medyayı kullanmak.  Hibe bazlı projelerdeki bütçenin amacına uygun olarak sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde kullanımını sağlamak,

1.3.4. Çevresel problemler ve kültürel diyaloglarla ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarına izleme ve araştırma desteği sunmak

1.3.5. Teknolojik ve sosyal inovasyonlarda etkin rol almak ve uluslararası projelendirmelerde ülkenin sorunlarını ve derneğin konusu içerisinde kalan öncelikli alanlarını çözmek adına girişimlerde bulunmak.

1.3.6. Derneğin konuları içerisinde kalan alanlarda teorik araştırmalar yapmak ve yapılmasını sağlamak. Bu araştırmaların yerli ve yabancı akademik birimlerle birlikte yürütülüp, tanınmasını sağlamak.

1.4. Dernek kültürel farklılıkların giderilmesini, farklı kültürden bireylerin bir araya gelerek diyalog kurmasını, birbirlerini ve haklarını anlamasını, dil, din, ırk, adet ve geleneklerinin tanıtılmasını ve farklı gruplarla etkileşime geçmesini sağlamak için teorik ve pratik çalışmalar yapılmasını; birey, kültür ve çevre etkileşiminin etkilerini ortaya koymayı amaçlar

1.4.1. Birincil öncelikli grupların, toplumla olan ilişkilerini güçlendirmek, farkındalık yaratılmak ve kültürler ve yaşam tarzları arasında köprü oluşturucu projeleri hayata geçirmek.

1.4.2. Cinsiyet eşitsizliğinden ve ırksal farklılıklardan doğan insan hakkı ihlallerinin sebep ve nedenlerini araştırarak, toplumda infial yaratan durumları azaltmaya yönelik proje ve etkinlikler yapmak.

1.4.3. Çocuk haklarına dayalı bilinçlendirme çalışmaları yapmak, toplumsal bazda çocuk hakları ile ilgili hak ihlallerinin yapısının tespitini yapmak ve izlemek; bu konulara yönelik projeler oluşturarak halkı bilinçlendirmek.

1.4.4. Toplumsal yaşamdan ayrıştırılan grupların (göçmenler, azınlıklar) karşılıklı olarak iletişim kurup birbirlerini anlamasına yönelik çalışmalar yapmak.

1.4.5. Toplumda var olan, daha önce çeşitli sebeplerden dolayı araştırılmamış kültürel çeşitliliği araştırmak ve topluma tanıtmak.

1.4.6. Önceden yapılan araştırmaların sonuçlarını toplumun her kesiminin anlayabileceği şekle göre düzenleyerek dijital ve yazılı medyadan yayılımını yaparak farkındalık oluşturmak.

1.5. Yerel ve uluslararası alanda ekolojik sorunların ve bunların ekonomik, yapılabilir ve sürdürülebilir çözümleri için projeler oluşturmayı ve etkinlikler yapmayı, çevresel sorunların çözümüne yönelik farkındalık yaratmayı ve bu farkındalığı farklı kültür gruplarına yaymayı, hayvan hakları ve hayvan istismarı konusunda kültürel farklılıklardan doğan sorunlara çözümler önermeyi ve bu çözümler için proje oluşturmayı, teknolojik ve teorik çıktıları kullanarak sorunlara yenilikçi yaklaşımlar getirmeyi amaçlamaktadır.

1.5.1. Tarımsal alanda üretim yapan farklı kültürlerin geleneksel yöntemlerinin çağdaş yöntemlerle bir araya getirilmek ve bu yöntemleri yaygınlaştırmak

1.5.2. Geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler üretmek, inovatif çalışmalar yapmak, bölgenin durumuna göre yenilenebilir enerji kaynaklarını hakkında yerel halkla eğitim faaliyetleri düzenlemek ve geri dönüşümle ilgili projeler oluşturarak, geri dönüşümü kültürün bir parçası haline getirmek. Atık yönetimi ve döngü süreçleri hakkında çalışmalar yapmak. Yerel yönetim ağları ile projeler oluşturmak.

1.5.3. Belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile hayvan hakları ve hayvancılık konusunda projeler üretmek, eğitim faaliyetleri düzenlemek, teknolojik gelişmeleri izlemek ve bilgilendirmek. Kültürler arası geleneksel hayvancılığın çağdaş tekniklerle birlikte nasıl ilerleyebileceğine dair çalışmalar yapmak.

1.5.4. Ekolojik teorik ve pratik bilgileri ve teknolojileri toplumun anlayabileceği şekilde düzenleyerek toplumda farkındalık yaratmak

1.5.5. İklim değişikliği ile ilgili projeler üretmek ve iklim değişikliği ile ilgili özel sektörle ortak çalışmalar yaparak izlemeler yapmak.

 

2. Derneğin amaçları doğrultusunda kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlenebilir. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek; dokümantasyon merkezi oluşturarak; dernek çalışmalarını duyurmak ve amaçlarını gerçekleştirmek için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar çıkarmak, dijital alanda yayınlar yapmak ve içerik üretmek, konu ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşları için izleme raporları oluşturmak, sesli ve görüntülü eserler üretmek, bunları yayınlamak; fuarlara, festivallere, bilimsel konferanslara ve uluslararası proje toplantılarına  katılmak amaçlanmaktadır.

2.1 Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereç ile demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

2.2.Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurtdışından bağış kabul etmek.

2.3. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek maksadıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve bunları işletmek.

2.4. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, eğitim alanı kurmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak. Yemekli toplantılar, konserler, balo, tiyatro, sergi, spor müsabakası, gezi ve diğer etkinlikleri düzenlemek.

2.5. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malları satın almak, bunları satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
2.6. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf ve/veya federasyon kurmak, kurulu bir federasyona katılmak.

2.7. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek ve/veya kuruluşlara üye olmak, bu örgütlerle proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

2.8. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, işçi/işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlarla çok yönlü iş birlikleri geliştirmek, maddî yardım almak; dernek amaçlarına uygun kurumlara maddî yardımda bulunmak.

2.9. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

2.10. Amacın gerçekleştirilmesi için Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve AGİT gibi kuruşlarla ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde ortak çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve yürütmek.

2.11. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

2.12. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.

2.13. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.
2.14. Derneğin amacına uygun olarak farkındalığın yaratılması adına ulusal ve uluslararası kültür ve sanat aktiviteleri düzenlemek ve bu aktivitelerde yer almak.

Mutluluğun ilk kurallarından biri insan ve doğa arasındaki bağın kopmamasıdır.

-Lev Nikolayevich Tolstoy

AĞLARIMIZ.

Ortaklı ve çok sesli çalışma prensibini benimsiyoruz. Her alandan insanın ve kuruluşun bir araya gelmesini hedefliyoruz. Sayısal verileri ve araştırmaları kullanarak birlikte toplumun ilerlemesi için çalışıyoruz.

dengedenetlemeagi-removebg-preview.png
yue-logo-22.png
ClimatePact-VisualHook-emerald.png
Screen_Shot_2022-06-21_at_14.58.28-removebg-preview.png
bottom of page